Algemene voorwaarden


Algemene Leverings- en verkoopvoorwaarden van Unifit b.v. te Nijkerk, 01.01.2017

1. Algemeen
1. Op alle onzerzijds gedane aanbiedingen en/of door ons geaccepteerde en/of gesloten verkoopovereenkomsten zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing.
2. Door het verlenen van een opdracht wordt de koper geacht geheel in te stemmen met de toepasselijkheid en alle bepalingen van deze voorwaarden.
3. Algemene voorwaarden die onze kopers aanhouden zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk vereengekomen en door ons bevestigd.
4. Een koper die eenmaal van ons heeft gekocht wordt verondersteld ook bij eventueel daarna door hem mondeling, telefonisch, of per email opgegeven orders stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze verkoopvoorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of een zodanige order schriftelijk is bevestigd.

2. Offertes en orders
1. Alle aanbiedingen onzerzijds zijn ondeelbaar en voorts voor ons vrijblijvend, totdat door ons de opdracht schriftelijk is aanvaard.
2. Afbeeldingen, catalogi, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, modellen, maten, gewichten en verder door ons verstrekte gegevens zullen ons eigendom blijven, ook indien een overeenkomst tot stand komt. Ze zijn niet bindend, tenzij zulks uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
3. Aanvaarding onzerzijds van een opdracht geschiedt vormvrij, doch koper kan slechts rechten aan de aanvaarding ontlenen door schriftelijke bevestiging, dan wel levering.
4. Indien bij communicatie tussen partijen gebruik wordt gemaakt van telecommunicatie faciliteiten is de koper verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige beschikbaarheid ervan. Wij zijn niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens welke met behulp van telecommunicatie faciliteiten worden verzonden ( fax, telex, e-mail, etc. ). In geval van een geschil hieromtrent is het door ons verzonden origineel dan wel de/het door ons ontvangen origineel/kopie voor partijen bindend.

3.Prijzen

1. Alle in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
2. De bij de aanbieding opgegeven prijs en/of prijzen is/zijn gebaseerd op de op dat moment geldende kostprijsbepalende factoren.
3. Indien gedurende het tijdvak, gelegen tussen de datum van aanbieding en die van de levering de prijzen van grondstoffen, diensten, materiaal, energie, lonen, sociale lasten, belastingen, en/of andere kostprijsbepalende factoren, een kostprijsverhogende wijziging ondergaan, ook al vindt deze plaats ten gevolge van eerder voorzienbare omstandigheden, zijn wij gerechtigd de geoffreerde c.q. overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen.
4. Het koersrisico van de Euro en/of van een betaalmiddel waarmede enige met de levering en/of uitvoering verband houdende betaling dient te worden verricht, voor zover kostprijsverhogend, komt te laste van de koper.

4. Levering
1. De termijn waarbinnen door ons de levering dient te geschieden, vangt eerst aan nadat de opdracht door ons schriftelijk is bevestigd. Niettemin is de door ons opgegeven levertijd slechts bedoeld als bij benadering te zijn opgegeven. Vertraging in de levering zal voor de koper nimmer aanleiding kunnen zijn tot het instellen van enige eis tot schadevergoeding. Evenmin heeft de koper in dat geval het recht de afname of betaling van de goederen te weigeren. Ook bij niet-levering, ongeacht de oorzaak , behoudens opzet, zijn wij niet te houden aan enige schadeloosstelling.
2. Indien een leverancier zich jegens ons beroept op overmacht en/of op een contractuele bepaling op grond waarvan deze niet ( tijdig ) aan ons levert, zijn wij gerechtigd ons op overmacht te beroepen indien het betreffende goed bij de leverancier besteld was mede ter uitvoering van de overeenkomst tussen ons en de koper. Er is in ieder geval sprake van overmacht bij mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, in- of uitvoerverbod, contingentering- of andere overheidsmaatregelen, werkstaking, (binnenlandse) onlusten, stremming van vervoer, gebrek aan vervoermiddelen in het verkeer te land, te water of door de lucht, brand, overstroming,
breuk en/of elke van onze wil of controle onafhankelijke omstandigheden, al of niet voorzienbaar, waardoor de gehele of gedeeltelijke levering tijdelijk of blijvend wordt verhinderd en/of bemoeilijkt en/of prijsverhogend werkt, zulks ondanks art 3. bij overmacht en derhalve ook indien de hierboven omschreven omstandigheden zich bij ons voordoen en wij niet binnen de opgegeven levertijd leveren, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door eenvoudige mededeling aan de koper, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dan wel, zonodig na prijs aanpassing, al dan niet via een derde, alsnog te leveren. Dit artikel is ook van
toepassing indien wij nadrukkelijk een tijdstip van levering hebben genoemd.
3. Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is gekomen, kunnen wij, ter onzer keuze, dit deel leveren of wachten tot de gehele bestelde hoeveelheid ter levering gereed is. Bij deelleveranties zijn wij gerechtigd te factureren.
4. Onze levering geschiedt franco ( -grens ) vanaf €750,- excl. btw tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor leveringen tot €750,- brengen wij orderkosten in rekening.
5. De levering van de gekochte goederen is door ons voltooid op het moment dat de goederen door ons ter  vervoer zijn aangeboden, indien er een overeenstemming is dat de goederen worden vervoerd naar het door de koper opgegeven adres, of op het moment dat aan de koper wordt medegedeeld dat die goederen voor vervoer gereed zijn. In zodanig geval dient de koper de zaken binnen 7 werkdagen na de mededeling af te halen op ons ( opgegeven ) adres. Bij gebreke zullen wij gerechtigd zijn de goederen voor rekening van de koper op te ( doen ) slaan.
6. Het risico van transport berust bij de koper, ook indien wij voor het transport zorgdragen.

5. Retouren
1. Goederen kunnen uitsluitend in overleg retour gezonden worden. Indien een retour geaccepteerd wordt, dient deze geheel verpakt en onbeschadigd te zijn. Voor retourzendingen wordt 30% retournamekosten over het netto orderbedrag in rekening gebracht.

6. Klachten
1. De koper/opdrachtgever wordt geacht de door ons geleverde goederen en diensten terstond na ontvangst te keuren. Reclames aangaande de kwaliteit moeten binnen 7 werkdagen na ontvangst van de door ons geleverde goederen en diensten bij ons schriftelijk worden ingediend. Indien zodanige reclames door ons gegrond worden bevonden, worden de goederen door ons vergoed, hersteld of gereplaceerd, zulks naar keuze.
2. Tot vergoeding van schade, die het directe of indirecte gevolg van de ondeugdelijkheid van de goederen en diensten mocht zijn, zijn wij nimmer verplicht. De afnemer verplicht zich, ons te vrijwaren tegen vorderingen door zijn afnemers tegen ons ingestelde wegens bovengenoemde ondeugdelijkheid. Het recht op vergoeding, herstel, of replacering vervalt indien de goederen of diensten reeds verwijdert of gebruikt zijn. 
3. Indien wij dit wensen zal de koper de te vervangen of te herstellen goederen vrachtvrij aan ons opsturen. 
4. In geval van vervanging en of vergoeding wordt in geld uitgedrukt, rekening gehouden met het gebruik dat inmiddels van het geleverde is gemaakt. 
5. Wij zijn tot geen enkele garantie, hoe ook genaamd, te houden, indien de koper niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze of enig andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst voortvloeit en evenmin indien derden al of niet op last van de koper, zonder ons voorafgaande schriftelijk toestemming enige wijziging of reparatie aan het door ons geleverde hebben  aangebracht, respectievelijk verricht.
6. Voor niet door ons zelf gefabriceerde goederen geldt nimmer meer aansprakelijkheid dan voor zover en in mate waarin de leverancier van de goederen jegens ons aansprakelijk is.

7. Eigendomsvoorbehoud
1. Ongeacht het in art. 4.6 bepaalde, gaat het eigendom van de goederen eerst op de koper over nadat al het geen door de koper aan ons verschuldigd, ook al is dit uit hoofde van een andere verbintenis met inbegrip van eventuele rente, boete, schadevergoeding en kosten aan ons zonder enige korting of compensatie is voldaan.
2. Zolang er nog enig bedrag terzake van het geleverde te vorderen is, is de koper verplicht alle door ons verkochte en geleverde goederen in zijn kantoor/bedrijf separaat en duidelijk identificeerbaar op te slaan. Wij zijn ten allen tijde bevoegd deze goederen bij de koper weg te ( laten ) halen, terug te nemen en elders op te slaan indien deze koper niet, niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen jegens ons zal kunnen doen. Met name – doch niet uitsluitend – diens faillissement is aangevraagd of uitgesproken, of indien de koper enige betalingsregeling met één of meerdere zijner crediteuren treft of heeft getroffen.
3. De koper dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen indien derden rechten pretenderen ten aanzien van door ons aan de koper geleverde zaken, zolang wij nog enig bedrag van de koper te vorderen hebben. In dat geval zijn wij gerechtigd om de desbetreffende goederen bij de koper weg te ( laten ) halen, terug te nemen en deze elders op te slaan. 
4. In het geval wij de goederen in overeenstemming met artikel 6.2 en 6.3 terug wensen te nemen, zal de koper haar voor dat doel toegang tot zijn kantoor c.q. bedrijf moeten verlenen. De verkoper is aansprakelijk voor alle kosten die het terugnemen en opslaan van de goederen met zich mee brengt. Wij zijn verplicht de goederen weer uit te leveren nadat volledige betaling, of ter zake van de vordering(en) van ons adequate zekerheid is gesteld.
5. Het onder artikel 6.2, 6.3 en 6.4 eigendomsvoorbehoud geld ook voor de goederen, welke nog niet door ons gevorderd zijn, maar wel door de koper reeds geleverd en/of gefactureerd zijn aan derden, ook al zijn deze reeds gemonteerd.
6. Vanaf het ogenblik van levering in de zin van artikel 4.2, draagt de koper het risico voor het verloren gaan, beschadigt raken of elke andere waardevermindering van de geleverde goederen. 

8. Auteursrechten.

1. Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden die wij bij de vervulling van de opdracht hebben vervaardigd, blijven ons eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgeven of aan derden.
2. Wij hebben uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van ons ontwerp, zoals bedoelt in Auteurwet 1912, of de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van ons, of een deel daarvan te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van ons. 


9. Betalingen
1. De betaling dient voorafgaand aan de levering te geschieden, tenzij anders is overeengekomen.
2. Bij overschrijding van de nader overeengekomen betalingstermijn is de koper van rechtswege in verzuim en is de koper 1,5% rente per maand of gedeelte van een maand verschuldigd over het volledige factuurbedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van de koopprijs. 
3. De koper is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering op ons in mindering te brengen.
4. Alle kosten van invordering, nadat de koper in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen ten laste van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom en rente van €500,- onverminderd ons recht de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit vastgelegde bedrag te boven gaan, te vorderen van de koper zoals deze
kunnen blijken uit door ons over te leggen nota’s van onder andere haar advocaat.
5. Indien de koper niet voldoet aan enige op hem jegens ons rustende verplichting uit de overeenkomst,  daarmee samenhangende overeenkomsten, daarvoor of daarna gesloten overeenkomsten, of indien wij in redelijkheid mogen vermoeden dat de koper in de toekomst niet aan enige verplichting als hierboven bedoeld, zal voldoen of zal kunnen voldoen, hebben wij naar keuze het recht:
a) betaling vooraf of behoorlijke zekerheid voor betaling dan wel onmiddellijke betaling bij levering te eisen voorbetalingsverplichtingen uit alle lopende en nog te sluiten overeenkomsten.
b) levering ( als ook de aanmaak en bewerking van voor levering bestemde zaken ) op te schorten, onverminderd het recht van ons gelijktijdig of latere zekerheidstelling voor de betaling te vorderen.
c) De desbetreffende koopovereenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
d) Eén of meer of alle lopende koopovereenkomsten ten aanzien waarvan de wederpartij niet in gebreke is geheel of voor zover niet uitgevoerd, met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd het recht van ons om van de koper volledige vergoeding van schade te vorderen.


10. Garantie
1. Op door ons in serie vervaardigde producten geldt, uitsluitend voor gebreken die niet zichtbaar hadden kunnen zijn bij levering, een garantie tijd van 6 maanden, gerekend vanaf het moment van levering. 
2. Schadeloosstellingen die als gevolg van gebreken ontstaan zijn, zijn uitgesloten. 
3. Op geleverde artikelen ( verlichtingsarmaturen, voorschakelapparaten, etc. ) van producenten die wij vertegenwoordigen, gelden uitsluitend de door de leverancier vastgestelde garantiebepalingen. Voor recht op garantie ten opzichte van de leverancier dienen alle voorgeschreven formaliteiten in acht te zijn genomen. De wederpartij wordt bekend verondersteld met deze garantiebepalingen.
4. Het nakomen van de garantiebepalingen van de leverancier geldt als enige en algehele schadevergoeding. Wij zelf verstrekken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk aangegeven, geen garanties.
5. Onderdelen welke door hun geaardheid of bedrijfsomstandigheden aan normale slijtage onderhevig zijn, vallen niet onder de garantiebepalingen van de leverancier, tenzij anders blijkt uit de betreffende garantiebepaling.
6. Schade, veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor
een ander doel dan het naar objectieve maatstaven geschikt is, valt eveneens niet onder de wijzigingen,
garantiebepalingen van de leverancier. De garantieverplichtingen vervallen indien door derden
nabewerkingen of reparaties aan de geleverde zaken worden verricht. 
7. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen handelt in het geval van ondeugdelijke werking of andere gebreken aan de verkochte zaken, in overeenstemming met de garantievoorwaarden van de fabrikant of importeur.


11. Aansprakelijkheid
1. Behoudens bepalingen van dingend recht, inzake onder andere ( producten ) aansprakelijkheid en behoudens de hierboven vermeldde garantiebepalingen zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen zowel bij de wederpartij als bij derden.
2. Met in achtneming van het elders in dit artikel gestelde, zijn wij in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik ervan, voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is. 
3. In het geval wij aansprakelijk geacht mochten worden voor enige door de wederpartij geleden schade, gevolgschade daaronder begrepen, zal onze aansprakelijkheid niet verder reiken dan tot vergoeding van het bedrag dat de wederpartij aan ons verschuldigd is ingevolge de betreffende overeenkomst.
4. Wij zijn niet aansprakelijk voor het handelen en opdrachten die worden vervuld door derden.
5. Wij zijn niet verantwoordelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder bedrijfsschade of gevolgschade.
6. Indien een ontwerp niet kan worden uitgevoerd, zijn wij slechts gehouden ons ontwerp te herzien, zonder dat wij aansprakelijk zijn voor extra kosten.


12. Conformiteit
1. Voor zover de geleverde zaken zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen zoals o.m. hout, leer, steen of indien het handgemaakte producten, of niet in serie vervaardigde producten betreft, kunnen deze zaken van het monster met betrekking tot kleur en structuur afwijken. Deze afwijkingen kunnen nimmer aanleiding vormen voor de wederpartij om de genoemde overeenkomst te ontbinden, tenzij deze afwijkingen naar redelijke en billijkheid niet als gering zijn te kwalificeren. In het bijzonder voor de situatie dat nadere bestellingen worden geplaatst met betrekking tot één bepaald product, in welk natuurlijke producten zijn verwerkt, of indien het geen serieproducten of een handgemaakt product betreft, is ter beoordeling van verschillen in kleur en structuur van de producten doorslaggevend het monster dat in het bezit van ons is. De wederpartij wordt verondersteld bekend te zijn met het feit dat
kleuren van natuurlijke grondstoffen kunnen veranderen door blootstelling aan onder andere zonlicht e.d.

13. Geschillen, toepasselijk recht
1. De overeenkomst met de wederpartij wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht.
2. Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door een Nederlandse bevoegde rechter, ook indien de
wederpartij in het buitenland is gevestigd.