Unifit b.v.

Gildenstraat 14
3861 RG Nijkerk NL
T 033 247 03 41
info@unifit.nl

Algemene Voorwaarden Casambi.nl

Artikel 1 - Toepassingsgebied

1. Onder ‘Casambi.nl’ wordt in deze voorwaarden en op de website verstaan:
 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Unifit bv;
 statutair gevestigd te Nijkerk, Nederland;
 kantoorhoudende op het adres:
 Gildenstraat 14
 3861RG, Nijkerk
 Nederland;
 Telefoonnummer: 033-2470341 ma. t/m vr. 09.00 tot 12.00
 Emailadres: info@casambi.nl;
 Inschrijving in het Handelsregister met KvK-nummer: 08067233;
 BTW-nummer: NL8089.44.125.B01.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand – via bijvoorbeeld een bestelling door de
klant (hierna: “koper”) geplaatst bij Unifit bv. Via www.casambi.nl - en levering tussen Unifit bv. en koper. Een verwijzing door koper naar eigen
algemene- of inkoopvoorwaarden en de toepasselijkheid hiervan, wordt nadrukkelijk door Unifit bv.
van de hand gewezen.
3. Door een bestelling te plaatsen, accepteert koper gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden en verklaart koper dat hij deze heeft gelezen
en begrijpt.
4. De algemene voorwaarden kunnen op verzoek worden toegestuurd, en de voorwaarden kunnen ook te allen tijde worden geraadpleegd op
bovenvermelde website.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van ontvangst door Unifit van de aanvaarding van het aanbod door de koper, door middel van
het plaatsen van een bestelling bij Unifit.
2. Unifit bevestigt de koper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze
aanvaarding niet is bevestigd, kan de koper de
overeenkomst ontbinden.
3. Unifit behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren.
4. De koper die (NAW-)gegevens in het kader van de overeenkomst verstrekt, garandeert dat deze juist, volledig en up-to-date zijn. De koper heeft de
plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Unifit te melden.

Artikel 3 – Prijzen en betaling
1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn (tenzij anders vermeld) inclusief BTW en in Euro, en zijn onder voorbehoud van druk- en
zetfouten. De prijzen zijn exclusief verzendkosten,
welke afzonderlijk bij de producten kenbaar worden gemaakt.
2. De in het voorgaande lid genoemde prijzen worden na het sluiten van de overeenkomst door Unifit niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen
dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant/(toe)leverancier tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Koper is in dat geval bevoegd de
overeenkomst door een schriftelijke verklaring richting Unifit te ontbinden.
3. Voor betaling kan gebruik worden gemaakt van de op de website vermelde betalingsmogelijkheden en onder de daarbij vermelde voorwaarden.
4. Unifit kan zich op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang
zijn voor een verantwoord aangaan van een overeenkomst. Indien Unifit op grond van dit onderzoek gronden heeft om de overeenkomst niet aan
te gaan, is zij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 4 – Afbeeldingen en specificaties
1. Alle afbeeldingen van producten evenals bijbehorende specificaties, maten en gegevens zoals weergegeven op de website van Unifit gelden
slechts bij benadering. Het uiteindelijk aan de koper geleverde product kan qua kleur, afmeting e.d. in zekere mate van deze afbeeldingen of
specificaties afwijken. Dit heeft niet tot gevolg dat het product niet aan de overeenkomst beantwoordt.
2. Kennelijke vergissingen of fouten ten aanzien van lid 1 van dit artikel en het in artikel 3 lid 1 bepaalde binden Unifit niet.

Artikel 5 – Levering
1. Unifit zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen. De hier en op de
website genoemde levertijden gelden als een indicatie. Aan deze indicaties kunnen door de koper geen rechten worden ontleend en deze zijn niet
fataal.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Unifit kenbaar heeft gemaakt. Indien niet schriftelijk anders overeengekomen, levert Unifit
enkel aan opgegeven fysieke adressen binnen Nederland of België. Een bestelling ter bezorging aan een adres buiten Nederland of België zal niet
worden uitgevoerd.
3. Unifit is gerechtigd te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke zij afzonderlijk kan factureren.
4. Unifit zal geaccepteerde bestellingen met gepaste spoed na het sluiten van de overeenkomst, maar uiterlijk binnen 30 dagen daarna uitvoeren.
Indien de bezorging tot na deze 30 dagen vertraging ondervindt, ontvangt koper zo spoedig mogelijk nadat Unifit hiervan kennis heeft genomen
bericht. Unifit is dan in verzuim wanneer zij door de koper in gebreke is gesteld via een aanmaning
waarbij Unifit nog een redelijke termijn wordt gegund om te leveren, en wanneer ook dan nakoming uitblijft. De koper heeft in dat geval het recht
om de overeenkomst zonder kosten (voor een gedeelte) te ontbinden. Er kan ook een andere leveringstermijn worden afgesproken of er kan
overeengekomen worden een ander product te leveren.
5. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt koper hiervan zo spoedig mogelijk nadat Unifit hiervan
kennis heeft genomen bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten (voor een gedeelte) te ontbinden.
6. In geval van ontbinding conform leden 4 en 5 zal Unifit de bedragen die de koper eventueel aan Unifit betaald heeft onverwijld terugbetalen.
Koper heeft geen recht op schadevergoeding.
7. Het risico van de producten rust bij Unifit tot het moment van bezorging aan de koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6 - Bedenktermijn c.q. herroepingsrecht
1. Koper heeft nadat het product door hem of een door hem aangewezen derde (niet de vervoerder) is ontvangen 14 dagen de mogelijkheid de
overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag nadat het product, of bij een deellevering nadat alle
producten/onderdelen van de bestelling, door of namens koper in ontvangst is of zijn genomen.
2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper Unifit via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post,of e-mail) op de hoogte
stellen van zijn beslissing. Koper kan hiervoor gebruikmaken van het in deze voorwaarden onder Bijlage 1 opgenomen modelformulier voor
herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Koper kan dit modelformulier of een andere duidelijk geformuleerde verklaring invullen en opsturen
via info@casambi.nl,
3. Koper dient de producten vervolgens zo snel mogelijk – maar uiterlijk binnen 14 dagen na het uitbrengen van de onder lid 2 vermelde verklaring –
terug te sturen op de door Unifit aangegeven wijze.
4. Terugzending van de producten moet per aangetekende post, inclusief een geheel ingevuld annuleringsformulier, in de originele verpakking
(inclusief accessoires en bijbehorende documentatie), met het originele of soortgelijk beschermingsmateriaal en in de staat waarin de koper deze
heeft ontvangen, d.w.z. ongeschonden en onbeschadigd. Rechtstreekse kosten van het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de
koper.
5. Koper zal tijdens de bedenktijd zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking. Hij zal de producten slechts in die mate uitpakken of
gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Koper is alleen aansprakelijk voor de
waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik hiervan dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het
werking van de producten vast te stellen.
6. Unifit zal na een succesvolle herroeping de door koper betaalde bedragen (inclusief eerste leveringskosten) terugbetalen, binnen 14 dagen na de
dag van ontvangst van de onder lid 2 vermelde verklaring. Unifit mag hierbij wachten met de terugbetaling totdat zij alle producten heeft
teruggekregen, of totdat de koper heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
7. Als de koper heeft gekozen voor een duurdere methode van eerste levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Unifit de bijkomende
kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud
1. Indien toepasselijk, behoudt Unifit zich het eigendom voor, van alle door Unifit geleverde producten tot op het moment van volledige betaling van
de prijs van alle door Unifit aan de koper geleverde of nog te leveren producten (inclusief eventuele verschuldigde rente en/of kosten), uit hoofde
van de betreffende overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten.

Artikel 8 - Garantie en conformiteit
1. Unifit garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de wettelijke eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals
deze door partijen bij de overeenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
2. Voor zover mogelijk, is de koper verplicht de geleverde product(en) bij ontvangst onmiddellijk te (laten) controleren. Indien blijkt dat het
afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de koper (alvorens over te gaan tot terugzending) deze gebreken zo
spoedig mogelijk na ontdekking te melden aan Unifit via info@casambi.nl . Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen
schriftelijk aan Unifit te worden gemeld, ingeval van een consumentenkoop binnen 2 weken na ontdekking en in alle andere gevallen binnen
bekwame tijd na ontdekking of nadat dat redelijkerwijs ontdekt had moeten worden. Eventuele terugzending van de producten dient te
geschieden per aangetekende post, met een geheel ingevuld retourformulier, in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende
documentatie), in de staat waarin de koper deze heeft ontvangen en op de wijze zoals door Unifit is aangegeven.
3. Indien blijkt dat de geleverde product(en) niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal Unifit de geleverde product(en) kosteloos vervangen of
herstellen dan wel met de koper een schriftelijke regeling over schadevergoeding treffen.
4. De koper kan geen beroep doen op de in lid 1 bedoelde garantie indien de geleverde product(en) aan abnormale omstandigheden zijn
blootgesteld, indien koper niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan heeft gezorgd of indien deze producten in strijd met de
aanwijzingen van Unifit en/of de gebruiksaanwijzing en/of aansluitschema zijn behandeld of aangesloten, dan wel indien de koper de geleverde
producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
1. Iedere aansprakelijkheid van Unifit voor schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook,
vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst (geleden door koper en/of derden), een en ander behoudens
opzet of grove schuld aan de zijde van Unifit.
2. Unifit is niet aansprakelijk voor fouten en/of nalatigheden aan de zijde van haar (toe)leveranciers of hulppersonen.
3. Indien de koper om welke reden dan ook, buiten toedoen van Unifit, een product niet in ontvangst kan of heeft kunnen nemen omdat niet is
voldaan aan de vereisten van art. 2 lid 4, is Unifit voor de schade die hieruit voortvloeit niet aansprakelijk en is zij niet verplicht een vervangend
product te leveren.
4. De aansprakelijkheid van Unifit en zodoende het bedrag van de schadevergoeding is steeds beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de
betreffende producten, dan wel (naar keuze van Unifit) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van
Unifit aan haar uitgekeerde bedrag.
5. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Unifit ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

Artikel 10 – Klachtenregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven via info@casambi.nl, nadat de
koper de gebreken heeft geconstateerd.
2. Bij Unifit ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een
voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Unifit binnen deze termijn geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie
wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 11 – Niet-consumentenkoop
1. De volgende clausules van deze voorwaarden gelden expliciet niet voor zover sprake is van een overeenkomst die wordt gesloten met een koper,
die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf:
a. Art. 2 lid 2 inzake het recht op ontbinding;
b. Art. 3 lid 2 inzake het recht op ontbinding bij verhoging koopprijs;
c. Art. 5 lid 4 inzake de maximum leveringstermijn van 30 dagen;
d. Art. 6 lid 1 inzake het vermelde herroepingsrecht;
e. Art. 8 lid 3 inzake herstel en vervanging.

Artikel 12 – Overige bepalingen
1. Als een bepaling van deze voorwaarden nietig of niet-bindend wordt verklaard, zullen de andere bepalingen van kracht blijven en zal in onderling
overleg een alternatieve bepaling worden overeengekomen die zoveel mogelijk met de oude bepaling overeenkomt.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
3. Op alle overeenkomsten tussen Unifit en koper waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
4. De Rechtbank Gelderland is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen en koper, tenzij Unifit er de voorkeur aan geeft het
geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen.

UNIFIT bv. 2017

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2019 Casambi Smart Lighting Webshop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel